Phần mềm bán hàng - 06. Quản lý nhân viên

Phần mềm quản lý quyền tách biệt cho các nhân viên

- Tạo tài khoản cho nhân viên và cung cấp quyền thao tác phù hợp trên hệ thống

- Theo dõi doanh số, doanh thu bán hàng của mỗi nhân viên

- Tính hoa hồng bán hàng của mỗi nhân viên theo hàng hóa đã bán.