Phần mềm bán hàng - 03. Quản lý công nợ

Giúp người dùng quản lý công nợ, thu chi tiền mặt:

- Hệ thống cho phép bán nợ hoặc bán thu tiền trực tiếp (bán lẻ).

- Quản lý các lượt thanh toán trên các đơn hàng với các công cụ thanh toán khác nhau (Tiền mặt, thẻ ngân hàng, điểm tích lũy, ...)

- Đối với giao dịch tiền mặt, khi thực hiện bán hàng, người bán hàng có két đựng tiền, số tiền phản ánh đúng số hàng hoá bán, trả trong phiên bán hàng

- Hệ thống cho phép thực hiện các thao tác thu, chi phát sinh theo hạng mục định nghĩa trước

- Quản lý công nợ phải thu với khách hàng

- Quản lý công nợ với nhà cung cấp