Phần mềm bán hàng - 04. Quản lý khách hàng thẻ thành viên

Cửa hàng tự quản lý thông tin khách hàng của mình. Các thông tin sẽ bao gồm:

- Thông tin cơ bản: quản lý khách hàng theo họ tên, số điện thoại, email, mã khách hàng, nhóm khách hàng, thẻ thành viên

- Thông tin doanh thu, công nợ theo khách hàng

- Danh sách các hóa đơn bán hàng theo khách hàng

- Lịch sử mua hàng lọc theo hoá đơn, hàng hoá.

- Chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn SMS, email,...

Từ các thông tin liên quan đến khách hàng sẽ hoạch định ra chính sách khuyến mãi, tiếp thị hợp lý và chiến lượt chăm sóc khách hàng phù hợp nhất để tăng doanh số bán hàng.

Tính năng quản lý thẻ khách hàng - thẻ thành viên - thẻ VIP

Giải pháp thẻ được hỗ trợ triển khai, tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý, tính đến nhiều trường hợp bảo mật thẻ.

- Thẻ khách hàng thân thiết được hỗ trợ in và quản lý trực tiếp trên phần mềm quản lý cửa hàng.

- Việc cộng điểm, thưởng điểm, trừ diểm thực hiện tự động cho từng khách hàng mỗi lần giao dịch

- Việc giảm giá theo chương trình cài đặt trước theo loại thẻ được thực hiện tự động