Phần mềm bán hàng - 05. Quản lý chính sách khuyến mãi

Phần mềm hổ trợ đầy đủ các chính sách khuyến mãi trên hóa đơn hay mặt hàng

- Giảm giá theo mặt hàng

- Giảm giá theo nhóm khách hàng

- Giảm giá theo giá trị hoá đơn

- Hàng tặng hàng

Trên hóa đơn bán hàng thể hiện dòng chiết khấu, giảm giá, nhân viên thực hiện và được ghi nhận lại trên phần mềm.